Nou Pla de Mobilitat per a Nou Barris

1 de March de 2019

El document busca prioritzar l’espai públic per al vianant i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes

Aconseguir una mobilitat més sostenible, eficaç, equitativa i segura, concretada en una realitat singular com és la de Nou Barris. Aquest és, a grans trets, l’objectiu del nou Pla de Mobilitat de Nou Barris, que trobareu a l’apartat Plans i Projectes del web de l’Ajuntament de Nou Barris.

El pla respon al repte que ve de la necessitat de donar resposta als impactes socials, econòmics i ambientals derivats de l’ús intensiu dels vehicles a motor i que afecten la salut de la població. En aquest sentit, vol prioritzar l’espai públic per al vianant, ja que s’entén que aquesta és una exigència compartida per tota la ciutadania i camina en paral·lel a l’augment de la qualitat de vida dels residents del districte.

Diagnòstic

Per a l’elaboració del pla s’han tingut en compte les circumstàncies particulars i específiques del districte. D’entrada, aquí s’hi duen a terme un elevat nombre de desplaçaments a peu, sobretot dins del districte, sent la part baixa (barris de Prosperitat, Porta i Vilapicina i la Torre Llobeta) on es concentra la major part d’aquesta mobilitat. Millorar el camí a peu, per també millorar la resposta a l’enorme demanda actual, ha estat uns dels objectius del pla. En aquest sentit, s’ha constatat que encara queden molts carrers amb voreres inaccessibles o sense voreres (un 48% de les voreres del districte d’ample útil menor a 1,8 metres)

Pel que fa a la bicicleta, l’orografia del districte no ho posa fàcil. No obstant això, el pla ha cercat la configuració d’una xarxa ciclable que garanteixi la connectivitat amb la de la resta de la ciutat, si bé constatant les dificultats per a moltes persones usuàries d’utilitzar el seu vehicle de dues rodes no motoritzat en indrets amb forts pendents, i la situació d’escassetat de l’aparcament a la calçada.

No hi ha dubte del fet que Nou Barris està molt ben connectat en transport públic amb el centre de la ciutat, tot i que en aspectes de mobilitat interna hi ha encara carències greus, sobretot en la connexió d’equipaments de referència.

Des de la perspectiva del trànsit, Nou Barris és travessat per molts vehicles de fora, atesa la seva condició de porta de la ciutat. Aquests vehicles no utilitzen únicament la xarxa bàsica, sinó que busquen dreceres per dintre del viari local amb les consegüents molèsties per a la vida dels barris. Així, un dels objectius del pla ha estat la pacificació d’aquesta xarxa local, minimitzant al màxim tots aquells desplaçaments que no tinguin a veure amb els que són propis del districte, és a dir, que hi comencen o hi acaben. L’existència de potents estacions de transport públic ha fet, a més, que vehicles de fora, principalment del Vallès o fins i tot del Maresme, utilitzin l’entorn de las mateixes com a park&ride, amb el conseqüent perjudici dels residents.

Finalment, els problemes d’estacionament del districte afecten també altres agents de la mobilitat, com per exemple la distribució urbana de mercaderies, on les seves reserves s’ocupen parcialment pels turismes. El pla ha analitzat la possible arribada de l’Àrea DUM com a element regulador d’aquests espais.

Objectius concrets del Pla de Mobilitat

De l’anàlisi de la situació actual, en deriven els següents objectius generals del pla:

 • Millorar la sostenibilitat dels desplaçaments del districte, donant suport als mitjans de transport “tous” i més inclusius i gratuïts com són els desplaçaments a peu i en bicicleta
 • Millorar les condicions de servei de tots els mitjans de transport, tot posant un major èmfasi en els sostenibles (peu, bicicleta i transport públic)
 • Optimitzar l’oferta de transport públic del districte, especialment aquella que cobreix els desplaçaments locals, com el bus de barri
 • Millorar l’eficiència de la distribució urbana de mercaderies, sobretot la relacionada amb l’última milla
 • Millorar la seguretat dels desplaçaments del districte, sobretot per evitar aquells accidents que tenen a veure amb els agents més “febles” de la mobilitat, els vianants i les bicicletes
 • Assolir els paràmetres ambientals marcats al PMU de la ciutat

Línies estratègiques

El pla es concreta en una sèrie d’accions que podeu consultar al document i que es reparteixen en diverses línies estratègiques:

 • Generar una xarxa d’itineraris principals de vianants que connecti els principals equipaments del districte i garanteixin l’accessibilitat universal
 • Desenvolupar la xarxa de carrils bici prevista al PMU de Barcelona i ajustar-la i completar-la amb itineraris ciclables, la xarxa d’e-Bicing i altres modalitats de sharing
 • Aconseguir la màxima cobertura amb un servei de transport públic adaptat a la demanda
 • Filtrar el trànsit de pas i ordenar la mobilitat interior dels barris, tot garantint l’accés dels residents, i fomentar una mobilitat en transport privat compartida i més eficient
 • Revisar la regulació de l’estacionament a la calçada i fora de calçada, i protegir l’espai en favor del resident