Com mesurem l’avenç de l’EDUSI? La Xarxa Metropolitana de Ciutats EDUSI treballa els indicadors

24 d'April de 2019

EDUSI. Actualment l’EDUSI Eix Besòs està desenvolupant actuacions en els 10 barris de l’Eix Besòs, amb una inversió de 30M€ i el cofinançament del 50% per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Actualment l’EDUSI Eix Besòs està desenvolupant actuacions en els 10 barris de l’Eix Besòs (als Districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí), amb una inversió de 30 milions d’euros i el cofinançament del 50% per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

En el període de programació 2014-2020 s’atorga gran importància a l’enfocament a resultats i a la quantificació d’aquests mitjançant els indicadors de productivitat i els indicadors de resultat, que serveixen per a calcular l’avenç d’aquestes actuacions. Els indicadors de productivitat estan relacionats amb les prioritats d’inversió i són directament proporcionals a la despesa realitza-da. Els indicadors de resultat, en canvi, són més amplis i estan lligats a objectius específics, mesurant el canvi previst en relació amb els objectius. Es veuen afectats, a més de per la despesa realitzada, per altres factors externs: socioeconòmics, mediambientals, etc.
Totes les operacions seleccionades que formen part de l’EDUSI han de mobilitzar com a mínim un indicador de cada, i cal que totes les ciutats que desenvolupen estratègies DUSI presentin una justificació de la metodologia utilitzada en el càlcul dels valors dels indicadors i les fonts de les que provenen les dades.
És en aquest context que la Xarxa Metropolitana de ciutats EDUSI està col·laborant en l’establiment de criteris, definició de metodologies, fórmules de càlcul, etc. dels indicadors. Com a pas previ a aquesta revisió s’ha elaborat un esborrany de document – guia per part de la Subdirecció General de Programació i Avaluació, que serveixi de document inicial.
Amb l’objectiu d’establir metodologies clares i homogènies de càlcul, per després poder reportar els resultats a la ciutadania i a la comissió Europea, la Secretaria Permanent de la Red de Iniciativas Urbanas (RIU), de la Subdirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha creat un grup de treball, del qual formen part els ajuntaments de Sant Boi de Llobregat i Sabadell. Aquest dos ajuntaments ja han fet les seves propostes, que han reportat a la xarxa, per tal que tots el ajuntaments puguem avançar en la seva elaboració, com a pas previ del seu enviament al grup de treball. En aquest moment, restem a l’espera de les conclusions que se’n derivin de la mencionada elaboració.
Recordem que la Xarxa Metropolitana de ciutats EDUSI uneix les quatre ciutats catalanes que actualment estan desenvolupant l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat amb cofinançament de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER): Barcelona, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregat, per tal de millorar el coneixement i les sinèrgies dels diferents projectes que s’estan implementant en l’àmbit Metropolità. L’objectiu principal de la Xarxa és compartir experiències en l’àmbit de la gestió i els continguts dels projectes, generar dinàmiques de treball col·laboratives en les actuacions d’àmbit metropolità per a construir bones pràctiques de governança local i realitzar actuacions conjuntes de comunicació que ajudin a optimitzar recursos.
Per a més informació podeu consultar la pàgina web: edusi.barcelona